32 مورد

به ترتیب :

هرمتر مربع 15,000,000

خواب: 2: 112

آپارتمان

عمومی

2 هفته قبل

هرمتر مربع 15,000,000

خواب: 2: 112

آپارتمان

2 هفته قبل

هر مترمربع 13,500,000

خواب: 2: 124

آپارتمان

عمومی

2 هفته قبل

هر مترمربع 13,500,000

خواب: 2: 124

آپارتمان

2 هفته قبل

هر مترمربع 10,500,000
15924

خواب: 2: 105

آپارتمان

عمومی

2 هفته قبل

هر مترمربع 10,500,000

خواب: 2: 105

آپارتمان

2 هفته قبل

هر مترمربع 8,800,000

خواب: 1: 80

آپارتمان

عمومی

1 ماه قبل

هر مترمربع 8,800,000

خواب: 1: 80

آپارتمان

1 ماه قبل

هر مترمربع 9,280,000

خواب: 2: 70

آپارتمان

عمومی

1 ماه قبل

هر مترمربع 9,280,000

خواب: 2: 70

آپارتمان

1 ماه قبل

خواب: 2: 120

آپارتمان

عمومی

1 ماه قبل

خواب: 2: 120

آپارتمان

1 ماه قبل

خواب: 2: 75

آپارتمان

عمومی

1 ماه قبل

خواب: 2: 75

آپارتمان

1 ماه قبل

خواب: 2متر: 96

آپارتمان

عمومی

1 ماه قبل

خواب: 2متر: 96

آپارتمان

1 ماه قبل

خواب: 3: 160

آپارتمان

عمومی

10 ماه قبل

خواب: 3: 160

آپارتمان

10 ماه قبل

خواب: 2: 80

آپارتمان

عمومی

10 ماه قبل

خواب: 2: 80

آپارتمان

10 ماه قبل

هرمتر مربع 10,000,000/در سه طبقه

در سه طبقه: 150

آپارتمان

عمومی

11 ماه قبل

هرمتر مربع 10,000,000/در سه طبقه

در سه طبقه: 150

آپارتمان

11 ماه قبل

هرمتر مربع 6,700,000
15407

آپارتمان 85 متری طبقه سوم

مشهد بولوار مطهری شمالی

خواب: 2: 85

آپارتمان

عمومی

11 ماه قبل

هرمتر مربع 6,700,000

خواب: 2: 85

آپارتمان

11 ماه قبل

خواب: 2: 75

آپارتمان

عمومی

12 ماه قبل

خواب: 2: 75

آپارتمان

12 ماه قبل

خواب: 2: 110

آپارتمان

عمومی

1 سال قبل

خواب: 2: 110

آپارتمان

1 سال قبل

خواب: 1: 60

آپارتمان

عمومی

1 سال قبل

خواب: 1: 60

آپارتمان

1 سال قبل


پیام خودرا ارسال نمایید
ارسال