حدود قیمت (هرمتر) : از تا

هر مترمربع 16,500,000

خواب: 3: 145

ویلایی

عمومی

2 هفته قبل

هر مترمربع 16,500,000

خواب: 3: 145

ویلایی

2 هفته قبل

هرمتر مربع 15,000,000

خواب: 2: 112

آپارتمان

عمومی

2 هفته قبل

هرمتر مربع 15,000,000

خواب: 2: 112

آپارتمان

2 هفته قبل

هر مترمربع 13,500,000

خواب: 2: 124

آپارتمان

عمومی

2 هفته قبل

هر مترمربع 13,500,000

خواب: 2: 124

آپارتمان

2 هفته قبل

هر مترمربع 10,500,000
15924

خواب: 2: 105

آپارتمان

عمومی

2 هفته قبل

هر مترمربع 10,500,000

خواب: 2: 105

آپارتمان

2 هفته قبل

هر مترمربع 19,300,000/دوطبقه مستقل

خواب: 4: 145

ویلایی

عمومی

1 ماه قبل

هر مترمربع 19,300,000/دوطبقه مستقل

خواب: 4: 145

ویلایی

1 ماه قبل

هرمتر مربع 20,000,000

خواب: 4: 125

ویلایی

عمومی

1 ماه قبل

هرمتر مربع 20,000,000

خواب: 4: 125

ویلایی

1 ماه قبل

هر مترمربع 8,800,000

خواب: 1: 80

آپارتمان

عمومی

1 ماه قبل

هر مترمربع 8,800,000

خواب: 1: 80

آپارتمان

1 ماه قبل

هر مترمربع 17,000,000 25/متراژ تجاری دائم

خواب: 4: 140

ویلایی

عمومی

1 ماه قبل

هر مترمربع 17,000,000 25/متراژ تجاری دائم

خواب: 4: 140

ویلایی

1 ماه قبل

هر مترمربع 9,280,000

خواب: 2: 70

آپارتمان

عمومی

1 ماه قبل

هر مترمربع 9,280,000

خواب: 2: 70

آپارتمان

1 ماه قبل


پیام خودرا ارسال نمایید
ارسال