حدود قیمت (هرمتر) : از تا

متری 10,400,000

فروش ویلایی دوطبقه

مشهد بولوار مطهری شمالی

: 115

ویلایی

عمومی

1 ماه قبل

متری 10,400,000

: 115

ویلایی

1 ماه قبل

هر مترمربع 15,800,000

خواب: 2: 84

ویلایی

عمومی

1 ماه قبل

هر مترمربع 15,800,000

خواب: 2: 84

ویلایی

1 ماه قبل

خواب: 2: 78

ویلایی

عمومی

1 ماه قبل

خواب: 2: 78

ویلایی

1 ماه قبل

متراژ عرصه: 100

ویلایی

عمومی

1 ماه قبل

متراژ عرصه: 100

ویلایی

1 ماه قبل

خواب: 2: 120

آپارتمان

عمومی

1 ماه قبل

خواب: 2: 120

آپارتمان

1 ماه قبل

خواب: 2: 75

آپارتمان

عمومی

1 ماه قبل

خواب: 2: 75

آپارتمان

1 ماه قبل

خواب: 3

ویلایی

عمومی

1 ماه قبل

خواب: 3

ویلایی

1 ماه قبل

خواب: 2متر: 96

آپارتمان

عمومی

1 ماه قبل

خواب: 2متر: 96

آپارتمان

1 ماه قبل

خواب: 3: 160

آپارتمان

عمومی

10 ماه قبل

خواب: 3: 160

آپارتمان

10 ماه قبل


پیام خودرا ارسال نمایید
ارسال